Rekrutacja 2024/2025

Regulamin rekrutacji do Żłobka „Jaś i Marysia w Gniewie”

1.Terminy rekrutacji:

Od 8 kwietnia do  19 kwietnia 2024 r. – składanie wniosków rekrutacyjnych

22 kwietnia do 24 kwietnia 2024 r. – weryfikacja złożonych wniosków. W tym czasie wszystkie zarejestrowane wnioski będą uczestniczyły w kwalifikacji na miejsca dostępne od 1 września 2023 r.

25 kwietnia 2024 r. godz. 14:00 – ogłoszenie wyników rekrutacji, poprzez wywieszenie w placówce list dzieci przyjętych i nie przyjętych.

Od 26 kwietnia do 8 maja 2024 r. – Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci przyjętych mają obowiązek potwierdzenia woli korzystania z opieki w żłobku poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia .

Brak potwierdzenia w powyższym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci umieszczonych na liście oczekujących zobowiązani są do potwierdzania chęci rekrutacji do żłobka.

Wszystkie niezbędne druki dokumentów dostępne są na stronie internetowej żłobka,
w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz w żłobku
.

2. Kryteria punktowe brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • Dziecko z rodziny wielodzietnej  ( 3 i więcej dzieci )–  1 pkt.
 • Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności – 2 pkt.
 • Dziecko z rodzin zastępczych – 1 pkt.
 • Dziecko samotnie wychowywane przez matkę/ojca/opiekuna prawnego ( w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) – 1 pkt.
 • Dziecko jednego lub obojga rodziców niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, mających znaczne lub ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się  – 1 pkt.
 • Dzieci z rodzin, w których wychowywane są dzieci niepełnosprawne – 2 pkt
 • Dziecko posiadające rodzeństwo aktualnie uczęszczające do danego żłobka – 1 pkt.
 • Dziecko, którego rodzic/e pracuje/ą i zamieszkały na terenie gminy Gniew (1-2 pkt.)

Rodzice /Opiekunowie prawni są zobowiązani udokumentować stan faktyczny podany we wniosku.

 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, dane kryterium nie zostanie uwzględnione.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci.
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedziona.

Wniosek o przyjęcie do Żłobka

Potwierdzenie woli