Deklaracja dostępności

Żłobek Jaś i Marysia w Gniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Żłobka Jaś i Marysia w Gniewie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Duża ilość zdjęć nie posiada opisu alternatywnego – opisy będą sukcesywnie uzupełniane.
 • Część opublikowanych plików (np. PDF, zdjęcia), ze względu na ich charakter, jest skanami oryginalnych dokumentów.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-13
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mirosław Narloch.
 • E-mail: zlobek@gniew.pl
 • Telefon: 509664680

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta i Gminy w Gniewie
 • Adres: Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
  ul. Gdańska16
  83-140 Gniew
 • E-mail: sekretariat@gniew.pl
 • Telefon: 58 535 22 55

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Żłobek Jaś i Marysia w Gniewie stanowi obiekt architektonicznie dostosowany do poruszania się osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku prowadzi od ulicy Kopernika. Pełni ono także funkcję wyjścia ewakuacyjnego. Wejście ogólnodostępne w godzinach pracy żłobka prowadzi od ulicy Kopernika.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

W Żłobku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.