Zasady i harmonogram  rekrutacji do Żłobka „Jaś i Marysia” w Gniewie

Od 12 kwietnia do 16 kwietnia 2021 r. – Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do żłobka potwierdzają chęć kontynuacji opieki i edukacji żłobkowej w następnym roku poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia na druku pobranym ze strony internetowej Żłobka. Podpisany dokument należy przesłać na adres mailowy: zlobek@gniew.pl lub wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się na drzwiach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewie.

Rodzice dzieci będących na liście rezerwowej także potwierdzają chęć skorzystania z usług Żłobka.

Od 19 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r. – składanie wniosków rekrutacyjnych

4 maja do 14 maja 2021 r. – weryfikacja złożonych wniosków. W tym czasie wszystkie zarejestrowane wnioski będą uczestniczyły w kwalifikacji na miejsca dostępne od 1 września 2021 r.

17 maja 2021 r. godz. 14:00 – ogłoszenie wyników rekrutacji, poprzez wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i nie przyjętych.

Od 18 maja do 28 maja 2021 r. – Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci przyjętych mają obowiązek potwierdzenia woli korzystania z opieki w żłobku poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia na druku pobranym ze strony internetowej Żłobka. Podpisany dokument należy przesłać na adres mailowy: zlobek@gniew.pl lub wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się na drzwiach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewie.

Brak potwierdzenia w powyższym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci umieszczonych na liście oczekujących zobowiązani są do potwierdzania chęci rekrutacji do żłobka.

Potwierdzenia można dokonać osobiście poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia (druk do pobrania ze strony internetowej Żłobka. Podpisany dokument należy przesłać na adres mailowy: zlobek@gniew.pl lub wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się na drzwiach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewie.

Brak potwierdzenia skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.

Przyjęcie dziecka do żłobka uzależnione jest od:

 • ilości uzyskanych punktów w procesie rekrutacji,
 • kolejności zgłoszenia dziecka .

Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają dzieci rodziców pracujących, zamieszkałych na terenie gminy Gniew.

Kryteria punktowe brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • Dziecko z rodziny wielodzietnej  ( 3 i więcej dzieci )–  1 pkt.
 • Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności – 2 pkt.
 • Dziecko z rodzin zastępczych – 1 pkt.
 • Dziecko samotnie wychowywane przez matkę/ojca/opiekuna prawnego ( w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) – 1 pkt.
 • Dziecko jednego lub obojga rodziców niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, mających znaczne lub ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się  – 1 pkt.
 • Dzieci z rodzin, w których wychowywane są dzieci niepełnosprawne – 2 pkt
 • Dziecko posiadające rodzeństwo aktualnie uczęszczające do danego żłobka – 1 pkt.
 • Dziecko, którego rodzic/e pracuje/ą i zamieszkały na terenie gminy Gniew (1-2 pkt.)

Dopuszcza się przyjęcie dziecka poza wszelką kolejnością w przypadku sytuacji losowej (m. in. na wniosek Sądu Rodzinnego czy MOPS ).

Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności przyjmowane jest do żłobka w zależności od możliwości zapewnienia szczególnej opieki jakiej wymaga w swojej niesprawności.

Rodzice /Opiekunowie prawni są zobowiązani udokumentować stan faktyczny podany we wniosku.

 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, dane kryterium nie zostanie uwzględnione.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci.
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedziona.

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie prawni dołączają do wniosku:

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (kserokopia) lub rodzica, rodzeństwa
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn.zm.)
 • Potwierdzenie woli korzystania z opieki w żłobku.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. poz. 195 i 1579 z późn.zm.).

Dyrektor może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez niego.

Od 12 kwietnia do 16 kwietnia 2021 r. – Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do żłobka potwierdzają chęć kontynuacji opieki i edukacji żłobkowej w następnym roku poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia na druku pobranym ze strony internetowej Żłobka. Podpisany dokument należy przesłać na adres mailowy: zlobek@gniew.pl lub wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się na drzwiach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewie.

Rodzice dzieci będących na liście rezerwowej także potwierdzają chęć skorzystania z usług Żłobka.

Od 19 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r. – składanie wniosków rekrutacyjnych

4 maja do 14 maja 2021 r. – weryfikacja złożonych wniosków. W tym czasie wszystkie zarejestrowane wnioski będą uczestniczyły w kwalifikacji na miejsca dostępne od 1 września 2020 r.

17 maja 2021 r. godz. 14:00 – ogłoszenie wyników rekrutacji, poprzez wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i nie przyjętych.

Od 18 maja do 28 maja 2021 r. – Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci przyjętych mają obowiązek potwierdzenia woli korzystania z opieki w żłobku poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia na druku pobranym ze strony internetowej Żłobka. Podpisany dokument należy przesłać na adres mailowy: zlobek@gniew.pl lub wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się na drzwiach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewie.

Brak potwierdzenia w powyższym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci umieszczonych na liście oczekujących zobowiązani są do potwierdzania chęci rekrutacji do żłobka.

Potwierdzenia można dokonać osobiście poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia (druk do pobrania ze strony internetowej Żłobka. Podpisany dokument należy przesłać na adres mailowy: zlobek@gniew.pl lub wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się na drzwiach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewie.

Brak potwierdzenia skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.

Przyjęcie dziecka do żłobka uzależnione jest od:

 • ilości uzyskanych punktów w procesie rekrutacji,
 • kolejności zgłoszenia dziecka .

Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają dzieci rodziców pracujących, zamieszkałych na terenie gminy Gniew.

Kryteria punktowe brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • Dziecko z rodziny wielodzietnej  ( 3 i więcej dzieci )–  1 pkt.
 • Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności – 2 pkt.
 • Dziecko z rodzin zastępczych – 1 pkt.
 • Dziecko samotnie wychowywane przez matkę/ojca/opiekuna prawnego ( w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) – 1 pkt.
 • Dziecko jednego lub obojga rodziców niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, mających znaczne lub ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się  – 1 pkt.
 • Dzieci z rodzin, w których wychowywane są dzieci niepełnosprawne – 2 pkt
 • Dziecko posiadające rodzeństwo aktualnie uczęszczające do danego żłobka – 1 pkt.
 • Dziecko, którego rodzic/e pracuje/ą i zamieszkały na terenie gminy Gniew (1-2 pkt.)

Dopuszcza się przyjęcie dziecka poza wszelką kolejnością w przypadku sytuacji losowej (m. in. na wniosek Sądu Rodzinnego czy MOPS ).

Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności przyjmowane jest do żłobka w zależności od możliwości zapewnienia szczególnej opieki jakiej wymaga w swojej niesprawności.

Rodzice /Opiekunowie prawni są zobowiązani udokumentować stan faktyczny podany we wniosku.

 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, dane kryterium nie zostanie uwzględnione.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci.
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedziona.

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie prawni dołączają do wniosku:

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (kserokopia) lub rodzica, rodzeństwa
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn.zm.)
 • Potwierdzenie woli korzystania z opieki w żłobku.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. poz. 195 i 1579 z późn.zm.).

Dyrektor może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez niego.

Wniosek

Potwierdzenie woli